Algemene Voorwaarden Spirit and Sports

 

Artikel 1       Definities

 

1.1     Spirit and Sports:  Mevrouw S. Van Donkersgoed als zelfstandige ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55394736, als ook personeel dat werkzaam is voor Spirit and Sports, ook te noemen opdrachtnemer;

 

1.2     Opdrachtgever: persoon aan wie door Spirit and Sports een training of andere activiteit wordt gegeven, danwel diens wettelijke vertegenwoordiger(s);

 

1.3     Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Spirit and Sports en opdrachtgever, waarvan deze algemene voorwaarden integraal deel uit maken;

 

1.4     Dienstverlening: de diensten die Spirit and Sports aan opdrachtgever levert, zoals deelname aan en begeleiding bij verschillende groeps- of privé-activiteiten en andere trainingsvormen.

 

Artikel 2        Algemeen

 

2.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van Spirit and Sports, zodra opdrachtgever akkoord is gegaan met de overeenkomst van opdracht. Bij opeenvolgende overeenkomsten van opdracht worden deze algemene voorwaarden bekend verondersteld.

 

2.2     De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.spiritandsports.com

 

2.3     Bij het sluiten van de overeenkomst worden onderhavige algemene voorwaarden ter hand gesteld. Opdrachtgever stemt met het tekenen van de overeenkomst in met de bepalingen uit de algemene voorwaarden, die integraal van toepassing zijn naast de overeenkomst.

 

2.4     Spirit and Sports is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn direct van toepassing. De laatste versie van de algemene voorwaarden zal telkens worden gepubliceerd op de website van Spirit and Sports.

 

2.5     Slechts in onderling overleg kan worden afgeweken van de algemene voorwaarden. Dit zal schriftelijk worden bevestigd aan opdrachtgever.

 

Artikel 3        Annulering van afspraken

 

3.1     Indien opdrachtgever om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de dienstverlening van Spirit and Sports, dient dit zo spoedig mogelijk te  worden gemeld. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren schriftelijk te worden geannuleerd in geval van particulieren. Bij het niet tijdig annuleren van een afspraak is Spirit and Sports gerechtigd om de kosten voor de afspraak al dan niet volledig bij opdrachtgever in rekening te brengen. In geval opdrachtgever een bedrijf is gelden aangepaste annuleringsvoorwaarden vermeld in de offerte.

 

3.2     Indien Spirit and Sports door welke omstandigheden dan ook de dienstverlening  niet kan uitvoeren, schuiven de activiteiten in principe een week op. In overleg met opdrachtgever kan een andere datum worden vastgesteld.

 

3.3     Spirit and Sports is op geen enkele wijze gehouden aan enige vorm van schadevergoeding voor het annuleren van een activiteit.

 

3.4     Bij onvoldoende belangstelling voor groepsactiviteiten behoudt Spirit and Sports het recht om een activiteit te annuleren. In overleg met opdrachtgever zal een nieuwe datum worden vastgesteld.

 

3.5     Bij een overschot van aanmeldingen voor groepsactiviteiten is Spirit and Sports bevoegd om deelnemers onder te verdelen in aparte groepen en op andere data afspraken te maken. Spirit and Sports zal hierbij zoveel mogelijk de wensen van opdrachtgever(s) in acht nemen.

 

3.6     Op algemeen erkende feestdagen zijn de activiteiten afgelast. Als opdrachtgever op deze dag een afspraak zou hebben, dan wordt in overleg met opdrachtgever een nieuwe afspraak gemaakt of verschuift de afspraak een week.

3.7 Opdrachtgever is gerechtigd het (deel)evenement / de dienstverlening / de (deel)activiteit zonder nadere motivering te annuleren onder de voorwaarde dat het navolgende percentage van de voor volledige uitvoering van de Overeenkomst overeengekomen opdrachtsom door Opdrachtgever wordt vergoed, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen:   a) in geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 2 maanden en 1 maand voor het aanvangsmoment, minimaal 10% van de volledige opdrachtsom;  b) in geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 1 maand en 1 week voor het aanvangsmoment, minimaal 25% van de volledige opdrachtsom;  c) in geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 1 week en 48 uur voor het aanvangsmoment, minimaal 50% van de volledige opdrachtsom; d) in geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 0-24 uur voor het aanvangsmoment en het aanvangsmoment zelf, 100% van de volledige opdrachtsom.

3.8  Indien op het moment van annulering het totale bedrag van de betalingsverplichtingen die in verband met de Overeenkomst op Opdrachtnemer rusten of naar aanleiding van de annulering zullen ontstaan, waaronder verplichtingen jegens bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden en/of andere vorderingen van derden, hoger is dan hetgeen Opdrachtgever op grond van de opgenomen annuleringsregeling aan Opdrachtnemer verschuldigd is, dient Opdrachtgever dit hogere bedrag aan Opdrachtnemer te vergoeden

 

Artikel 4        Overmacht

 

4.1     Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van opdrachtnemer, en verder iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van opdrachtnemer waardoor redelijkerwijze niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd.

 

4.2     Onder overmachtssituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief.

 

4.3     Indien Spirit and Sports wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is Spirit and Sports niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden. Reeds betaalde rittenkaarten zullen worden gerestitueerd.

 

4.4     Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de belemmering.

 

4.5     In het geval van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een activiteit worden afgelast. Bij regen gaat de activiteit gewoon door. 

 

5.         Reserveren voor lessen

 

5.1 Voor de lessen kan vooraf een reservering worden gemaakt via de website of per email..

 

Voor het online reserveren van lessen gelden de volgende regels:

 

           Alle lessen kunnen vanaf 7 dagen van tevoren tot 2 uur voor aanvang per email  worden gereserveerd.

 

           Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot 2 uur voor aanvang van de les door middel van een email.

 

6.    Lesrooster

 

6.1 Het geldende lesrooster staat op de website en op de Facebookpagina. Spirit and Sports behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door Spirit and Sports, vermelding op de website en/of per e-mail.

 

6.2 Spirit and Sports behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van lidmaatschapsgeld plaats.

 

Artikel 7       Tarieven en betaling

 

7.1     Op de website van Spirit and Sports worden de recent geldende tarieven vermeld. De vermelde bedragen op de website en offertes zijn inclusief BTW.

 

7.2     Betaling van de factuur dient zonder opschorting of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij aan de opdrachtgever een wettelijke bevoegdheid tot opschorting/verrekening toekomt.

 

7.3     Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van opdrachtgever.

 

7.4     Indien tijdige betaling uitblijft is Spirit and Sports steeds bevoegd tot opschorting van de dienstverlening, dan wel ontbinding van de overeenkomst zonder dat hij schadeplichtig is jegens opdrachtgever.

 

7.5     Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting uit hoofde van de overeenkomst met Spirit and Sports, ook in gevallen waarin het lesgeld door een derde partij wordt voldaan.

 

Artikel 8        Aansprakelijkheid

 

8.1     Voor elke door Spirit and Sports aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Spirit and Sports kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

 

8.2     Spirit and Sports is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de dienstverlening die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de dienstverlening.

 

8.3     Spirit and Sports is niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan of bij opdrachtgever is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Spirit and Sports geleverde zaken en/of diensten.

 

8.4     Spirit and Sports is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan opdrachtgever en/of toebehorende zaken verloren gaan of anderszins schade oplopen.

 

8.5     Spirit and Sports is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van opdrachtgever.

 

8.6     Spirit and Sports is niet aansprakelijk wanneer opdrachtgever op enigerlei wijze schade leidt en deze is te wijten aan het niet of niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier.

 

8.7     Spirit and Sports is in de hiervoor genoemde gevallen uitsluitend aansprakelijk indien sprake is van grove opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Spirit and Sports.

 

8.8     Spirit and Sports is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens opdrachtgever verschafte onjuiste en/of onvolledige informatie.

 

Artikel 9        Geheimhouding

 

9.1     Spirit and Sports is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

9.2     Indien Spirit and Sports op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of rechter aangewezen derde mede te verstrekken, en Spirit and Sports zich te dier zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de rechter erkende of toegestaan recht van verschoning, dan is Spirit and Sports niet gehouden tot enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan opdrachtgever en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

 

Artikel 10        Toepasselijk recht en geschillen

 

10.1     Op de overeenkomst tussen Spirit and Sports en opdrachtgever alsmede onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten Nederland gevestigd is.

 

10.2     Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, zullen zij in overleg trachten tot een oplossing te komen.

 

10.3     Leidt overleg niet tot een oplossing, dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

10.4     Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Opdrachtnemer zal dan met opdrachtgever in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.